سالهاست 
تو مروارید شدی
و من کولی شعرهای عاشقانه.
نگران نباش، جایت امن است
هیچ دزدی
مشت های کولی را نمیکاود

/ 0 نظر / 34 بازدید